Osnova projektového zámeru

Cieľ: Do troch rokov získať oficiálnu licenciu Greenpower a rozbehnúť projekt aspoň v dvoch mestách a zapojiť minimálne 20 školských tímov. Vytvoriť stabilnú organizačnú a riadiacu štruktúru projektu Greenpower na Slovensku. Zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť a ďalší rast tohto projektu. Podporiť rozvoj neformálneho vzdelávania v oblasti technického vzdelávania na Slovensku.

1. Etapa: (šk. r. 2018 / 2019) pilotný projekt
Zapojiť 7 bratislavských ZŠ do projektu Goblin a 3 bratislavské SŠ do projektu f – 24 Nadviazať spoluprácu s pedagógmi z STU Bratislava, ktorý budú odbornými garantmi projektu, prípadne mentormi. Do konca mája 2019 uskutočniť prvé pilotné preteky bratislavských škôl, kde sa výsledky projektu sa odprezentujú potenciálnym školám, ktoré by sa mohli zapojiť, sponzorom, podporovateľom, spolupracovníkom. Vytvoriť základnú organizačnú štruktúru projektu Greenpower. Zabezpečiť udržateľné financovanie projektu. Nadviazať spoluprácu s ďalšími vzdelávacími organizáciami a hľadať formy vzájomne výhodnej spolupráce, za účelom postupného vytvorenia uceleného, na seba nadväzujúceho a udržateľného systému projektov, podporujúcich rozvoj STEM.

2. Etapa: Pilotné (regionálne) preteky formule Goblin (šk. r. 2019/2020)
Ďalej rozširovať projekt Greenpower o ďalšie bratislavské školy, so zameraním sa na stredoškolské projekty Zapojenie škôl z ďalšieho krajského mesta (aspoň jedného) Nadviaže sa oficiálna spolupráca s organizáciou Greenpower vo Veľkej Británii za účelom získania oficiálnej licencie Greenpower. Zorganizovanie regionálnych pretekov a jedného celoslovenského kola.

3. Etapa: Uskutočnenie prvého oficiálneho Slovenského kola (kôl) Greenpower a zisk oficiálne licencie projektu Greenpower.